Cán bộ cơ hữu

 Ban Giám đốc:

Tạ Cao Minh 

Giám đốc, Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Email: minh.tacao [at] hust.edu.vn

Xem hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hà 

Chuyên viên

Thạc sĩ

Email: ha.nguyenthu1 [at] hust.edu.vn

Xem hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Huy 

Cán bộ nghiên cứu

Nghiên cứu sinh tại Pháp và Canada

Email: huy.nguyenbao [at] hust.edu.vn

Xem hồ sơ