Nghiên cứu

Truyền động điện, Điện tử công suất, Kỹ thuật điều khiển, Hệ thống điện, Điện tử - Viễn thông: các hoạt động nghiên cứu của Trung tâm mang tính liên ngành, và được định hướng vào một số nhóm chủ lực.

  1. Ô tô điện
  2. Điều khiển động cơ
  3. Điện tử công suất
  4. Điện tử - Viễn thông