Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Sáng tạo Công nghệ (Center for Technology Innovation – CTI) được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 2009 của theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trung tâm vận hành theo mô hình mở, nơi các nhà khoa học và cán bộ nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau có thể cùng làm việc và cộng tác trong việc ứng dụng và đổi mới công nghệ.

Trung tâm được giao nhiệm vụ điều phối và phát huy năng lực của các trung tâm nghiên cứu và các phòng thí nghiệm của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trung tâm là một trong những đầu mối liên kết nhà trường với doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện các kết quả nghiên cứu khoa học để có thể ứng dụng nhanh vào thực tiễn. 

Trung tâm đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng và phát triển mạng lưới các đơn vị nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là giải mã các sản phẩm khoa học công nghệ cao theo đơn đặt hàng của nhà nước.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia, cộng tác và ủng hộ của các nhà nghiên cứu, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, các trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giải quyết những bài toán đặt ra trong công nghiệp và đời sống, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các hoạt động ứng dụng và đổi mới công nghệ.